نانواستیم شش اشعه سیم دار

نانواستیم شش اشعه سیم دار


  • پاکسازی و جرم گیری فلس مو
  • آماده سازی ساقه مو برای پذیرش مواد
  • ریز مولکول کردن ذرات آب در مقیاس نانو
  • هیدراته و آبرسانی و اکسیژن رسانی مو
  • یونیزاسیون مو
  • افزایش گردش خون در اسکالپ سر
  • جذب رطوبت با اشعه بلوری
  • گرمایش مولکولی قابل تنظیم